MEIST

GaminGEE

Projekti kirjeldus

„GaminGEE – MÄNGUpõhised tööriistad varajase soolise võrdõiguslikkuse hariduse integreeriva mudeli edendamiseks” eesmärk on anda õpetajatele ja koolitajatele juhiseid soolise mitmekesisuse vastu suunatud sobimatu käitumise tuvastamiseks ja käsitlemiseks, toetada neid, kes kannatavad soolise mitmekesisuse käes, ning suunata noori soolise mitmekesisuse mõistmise ja sallivuse poole.

Kui hetkeolukord on analüüsitud, lisatakse peredele ja pedagoogidele mõeldud juhenditesse vastavad ressursid ning neid rõhutatakse läbi videomängu, mis sisaldab atraktiivsel viisil tutvustatud kasvatajate/peregiidide praktikaid laste ja teismeliste mõjutamiseks.

Täpsemalt, GaminGEE tegeleb konsensuslike seksuaalsuhete, kohtingute ja soolise vägivalla, LGTBIQ+ inimeste ja naiste diskrimineerimise ning praeguste kõrge riskiga käitumise probleemidega, et ületada takistused ja raskused, mida kultuuri taastootmine ja eriti popkultuur võivad suurendada. GaminGEE pooldab ka LGTBIQ+ kogukonna ja kõigi teiste seksuaalvähemuste sotsiaalset kaasamist, pöörates tähelepanu vägivallale, mille all kannatatakse isegi formaalses haridusasutustes, näiteks koolides.

Kokkuvõtteks võib öelda, et projekti eesmärk on tõsta teadlikkust ja muuta meelt vägivalla kaotamiseks läbi uuenduslike praktikate, mis on sügavalt juurdunud praegusel ja digiajastul. Tulemused on hõlpsasti ülekantavad ja suurendatavad Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil tänu partnerluse geograafilisele ulatusele, mis tagab ressursside ja aluste, teooriate ja meetodite sotsiaal-kultuurilise adekvaatsuse, millele GAMINGEE tugineb.

Kes on kaasatud

Partnerid

Burgose Ülikool

Burgose Ülikool (UBU) loodi 1994. aastal. Praegu töötab seal 992 teadlast, 426 administratiivtöötajat ja õpib ligikaudu 7000 üliõpilast. Tegemist on avalik-õigusliku ülikooliga, mis arendab oma missiooni tervikliku ja kvaliteetse, üliõpilasele lähedal asuva haridusega, keskendub rahvusvahelistumisele ning millest on veidi enam kui 25 aastaga saanud Hispaania ülikoolide teadustöö ja teadmiste edasiandmise etalon. Siinkohal tasub mainida, et Hispaania haridusministeerium on seda tunnustanud kui rahvusvahelise tipptaseme ülikoolilinnakut (CEI). Tal on õnnestunud hõivata privilegeeritud positsioonid nii Euroopas – Times Higher Educationi edetabeli järgi 150 parima hulgas – kui ka maailmas – sama edetabeli järgi 1000 parima hulgas – ning saada provintsi sotsiaalse ja majandusliku arengu teljeks. Samal ajal on UBU osa ka piirkondlikust ülikoolide ja ettevõtete strateegiast TCUE (https://www.redtcue.es/en/tcue/what-is-tcue), kuna tema suhted ettevõtetega on muutunud strateegiliseks ja neid kasutatakse üliõpilaste tööalase konkurentsivõime huvides. Sellega seoses tuleb meenutada, et see on akrediteeritud teadlaste inimressursside strateegia (HRS4R) poolt.

UBU-l on kuuest inimesest koosnev töörühm: neli dotsendi, üks abiprofessor ja üks eeldoktoraadi teadur, kelle ülesandeks on täita kõik projekti oodatavate tulemustega seotud ülesanded. Varem on nad koos töötanud rakendusuuringute alal ning teinud koostööd ka teistes Euroopa Erasmus+ projektide raames. Lisaks väärib mainimist ka see, et nad on kogu oma tööalase karjääri jooksul osalenud erinevates seksuaalkasvatuse ja soolise vägivalla ennetamise programmides.

Seda meeskonda toetab isik OTRI-st, uurimistulemuste ülekandmise büroost, kes vastutab osa Euroopa projektidega seotud haldusmenetluste haldamise eest. Tänu meeskonnaliikmete tööle on õnnestunud tuvastada, et osa vanemate laste ja noorukite soolise võrdõiguslikkusega seotud probleemidest on alguse saanud enneaegsest juurdepääsust täiskasvanutele mõeldud sisule läbi multimeediaseadmete (nt nutitelefonid).

Assotsiatsioon GEYC

GEYC – Group of the European Youth asutati 2010. aastal, olles üks esimesi digitaalseid kogukondi Rumeenias. GEYC-l on praegu üle 7000 liikme: noored, noorsootöötajad ja õpetajad. Nad tegutsevad järgmistes valdkondades: demokraatia ja inimõigused, digi, ettevõtlus ja jätkusuutlikkus. Muuhulgas on GEYC eesmärk soodustada noorte kodanikuosalust, samuti edendada säästvat arengut noorte seas. Alates selle asutamisest kuni praeguseni on nad teinud koostööd enam kui 200 organisatsiooniga Euroopas, nende projektid on jõudnud üle 10 000 noore rumeenlase.

EESMÄRGID:

  • Algatuste toetamine ja arendamine, et julgustada noori olema aktiivsem kodanikuosaluse vallas ja inimõigusi üldiselt kaitsma inimõigustealase hariduse, kultuuridevahelise õppimise ja mäletamise kaudu;
  • Sotsiaalvõrgustike ja uute meediatehnoloogiate, noorte ja noorsootöötajate isikliku ja ametialase arengu edendamine digitaalse kirjaoskuse ning veebiressurssidele ja -vahenditele juurdepääsu kaudu;
  • Sotsiaalse, rohelise ja digitaalse ettevõtluse soodustamine, pakkudes noortele ja noorsootöötajatele vahendeid nende tööalase konkurentsivõime ja konkurentsivõime suurendamiseks tööturul;
  • ÜRO säästva arengu eesmärkide (SDG) edendamine noorte seas ning sotsiaalsele kaasamisele, soolisele võrdõiguslikkusele ja keskkonnakaitsele keskenduvate algatuste väljatöötamine.

Lastekaitse Liit

Lastekaitse Liit (EUCW) on mittetulunduslik katusorganisatsioon, mis aitab kaasa laste õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

1988. aastal asutatud liit osaleb aktiivselt erinevates riiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes. Liikmesorganisatsioonid tegutsevad üle Eesti. Lastekaitse Liit järgib oma tegevuses ÜRO lapse õiguste konventsiooni nelja põhiprintsiipi: mittediskrimineerimine; lapse parimate huvide järgimine; õigus elule, ellujäämisele ja arengule ning lapse õigus olla ära kuulatud.

Mida me teeme:

  • Me toetame laste õigusi ja heaolu;
  • Me mõjutame ühiskonda, sealhulgas osaleme poliitikas ja seadusloomes;
  • Teostame nii riiklikke kui ka rahvusvahelisi projekte ja programme;
  • Uurime ja analüüsime laste olukorda ja arvamusi;
  • Korraldame koolitusi, seminare ja konverentse;
  • Anname välja infomaterjale ja trükiseid.

Lastekaitse Liit toetab laste osalemist läbi 2004. aastal asutatud Noortenõukogu (The Children’s Rights Ambassadors). Noortekogu on kaasatud organisatsiooni tegevustesse, projektidesse ja programmidesse riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil (Eurochild Children’s Council liige).

Lastekaitse Liidul on aastate jooksul pikaajaline kogemus laste õiguste vallas, mis hõlmab õigust saada igakülgset, täpset, teaduslikult põhjendatud ja kultuuritundlikku seksuaalharidust, mis põhineb olemasolevatel rahvusvahelistel standarditel. Õigus saada kõikehõlmavat seksuaalharidust tuleneb paljudest kaitstud õigustest, nagu õigus elada vägivalla ja diskrimineerimiseta. Organisatsioon on propageerinud ja töötanud selle nimel, et arendada lastesõbralikku ühiskonda läbi erinevate tegevuste, nagu näiteks vihjeliini loomine, teadlikkuse tõstmine väärkohtlemise ja kehalise karistamise ennetamisest. Lastekaitse Liit on hea kontaktpunkt rohujuuretasandi tegevusega lapse huvides olevate ideede levitamisel. Lastekaitse Liit koordineerib Safer Internet Centre in Estonia (SIC) projekti “Targalt Internetis“. Projekti missiooniks on laste ja nende vanemate nutikam internetikasutus ning panus laste seksuaalse kuritarvitamise materjali internetist välja tõrjumisse.​

Lastekaitse Liit on juhtinud ennetavat kiusamisvastast programmiKiusamisest vabaks!” (Free of Bullying) 2010. aastast eelkoolides, 2013. aastast koolides ja 2018. aastast lasteaedades. Praegu on liitunud ligikaudu 80% Eesti eelkoolidest ja 25% Eesti koolidest. Pedagoogiline programm pakub koolitusi ja materjale lastega töötavatele spetsialistidele ning annab nõu ja teavet lapsevanematele nende oluliste rollide kohta kiusamise ennetamisel.

Catness Game Studios

Catness Game Studios on täistsükliga mänguarendusettevõte, mis töötab parimate Unreal Engine mängudega alates 2014. aastast. Selle lõi kogenud, multidistsiplinaarne programmeerijate, kunstnike ja disainerite meeskond, kellel on ühine kirg: videomängud.

Catnessi kompetentsus on luua, portida ja avaldada Unreal Engine’iga, et otsida kvaliteeti ja uuendusi igas töös. Idee genereerimisest kuni selle turunduseni, sealhulgas tehniline ja kunstiline arendus, suudab Catness olla kohal kogu videomängu elutsükli vältel.

Kveloce I+D+i (Senior Europa S.L.)

Kveloce I+D+i (Valencia – Hispaania) on enam kui 15-aastase kogemusega VKE, mis on spetsialiseerunud teadus- ja arendusprojektide arendamisele, rakendamisele ja kasutamisele ning nende rahastamisele. Kveloce keskendub peamiselt tervishoiu ja sotsiaalse innovatsiooni valdkonnale, eelkõige tervise, hariduse, kaasamise, heaolu ja inimkäitumisega seotud ülemaailmsetele väljakutsetele reageerimiseks rakendatud innovatsioonialgatuste sotsiaal-majandusliku mõju hindamisele. Tänu oma kogemustele juhib Kveloce projekti kvaliteedi ja eetilist hindamist ning hindab selle mõju kogu selle elutsükli jooksul.

Queer Geography, z.s.

QG on pühendunud seotud sotsiaalsete ja terviseprobleemide, probleemide või väljakutsete tervikliku, sündeemilise ja seega biopsühhosotsiaalse mõistmise edendamisele; mis aitab kaasa seksuaalse ja soolise mitmekesisuse tõhusamale aktsepteerimisele ühiskonna laiemas mitmekesisuses, häbimärgistamise ja diskrimineerimise kaotamisele ning muude normatiivsete, institutsionaalsete, juriidiliste või muude tõkete kõrvaldamisele, mis mõnede inimeste elukvaliteeti vähendavad.

QG julgustab interdistsiplinaarset koostööd, tõhustab teadmiste edasiandmist erialade vahel ja toetab uusi interdistsiplinaarseid valdkondi, nagu seksuaalsuste geograafia, LGBTQ psühholoogia ja sotsiaalepidemioloogia.

Peamised teemavaldkonnad, millega QG tegeleb, on järgmised:

SEKSUAALSIDE GEOGRAAFIA: kus tunnevad end LGBTQ+ inimesed kõige vabamalt? Mis põhjusel ja eesmärgil peetakse nn geiparaade? Miks on olemas “geibaarid” või terved “geipiirkonnad”? Mis vahe on LGBTQ+ inimeste elul linnas ja maal? Sarnaseid ja muid küsimusi käsitleme Seksuaalsuste geograafias.

SEKSUAALKODAKONDSUS: mõnes riigis antakse neile õigused, kuid mõnes riigis mitte? Millised on probleemid, mis on seotud naiste, LGBTQ+ inimeste inimõiguste või õigusega oma keha kontrollida või suhteid, perekondi luua? Need ja paljud teised küsimused kuuluvad nn seksuaalkodakondsuse alla.

LGBTQ+ PSÜHHOLOOGIA: Miks peavad niiöelda kapist välja tulema ainult mitteheteroseksuaalsed inimesed? Miks me eeldame automaatselt, et iga täiskasvanud inimene on täiskasvanuna heteroseksuaalne? Milliste konkreetsete probleemidega LGBTQ+ inimesed heteronormatiivses ühiskonnas oma elu jooksul kokku puutuvad? Neid ja paljusid teisi küsimusi käsitleb LGBTQ psühholoogia.

HIV & STIGMA SÜNDEEMIA: Miks moodustavad geid, biseksuaalid ja muud mehed enam kui 70% kõigist uutest HIV-nakkustest? Kuidas mõjutab mitteheteroseksuaalsuse või HIV-positiivsusega seotud häbimärgistamine nende juurdepääsu tervishoiule? Kas geimehed on lihtsalt üleliigsed või püsivat partnerit on raskem leida? Vaatleme neid ja teisi küsimusi sündeemilise lähenemisviisi kaudu.

QUEER- JA FEMINISTE TEOORIA: Mis on sotsiaalsete normide aluseks? Mis on heteronormatiivsus? Kuidas queer ja feministlikud teooriad suhestuvad? Mis on intersektsionaalsus? Kuidas erineb sugu soost? Kas tehisintellekt saab aru, mis on naine või mees? Mis üldse on seksuaalsus? Filosoofia on teaduslike teadmiste alus.

GaminGEE

Tulemused