GaminGEE je iniciativa KA2 programu Erasmus+, která plně podporuje a povzbuzuje integrativní vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů v raném věku a boj proti genderové nerovnosti ve školním a rodinném prostředí.

Problémem, na který chceme v současné době upozornit, je skutečnost, že lidé jsou diskriminováni a sociálně vyloučeni, pokud se nechovají v souladu se svými vrozenými genderově předepsanými charakteristikami. Například Harvard Business Review (2018) zjistil, že ženy, které jsou hlasitější a asertivnější, mohou být některými považovány za méně sympatické, a muži, kteří nezapadají do typického standardu mužnosti tím, že dělají věci, jako je žádost o pomoc, otevřeně projevují emoce, například smutek, jsou zranitelní nebo celkově působí „měkce“, mohou být považováni za méně mužné nebo dokonce zženštilé. Negativní vnímání spojené s těmito jinak přirozenými vlastnostmi všech lidí může mít negativní vliv na sebevědomí lidí a nutí je přizpůsobovat se jasně vymezené dělící čáře mezi pohlavími.

To však vyvolává otázku, kdy toto rozdělení vlastně začíná? V jakém věku se lidé učí, jak je vhodné chovat se podle pohlaví, které jim bylo přiděleno při narození?

Především je důležité poznamenat, že slovo gender by se nemělo zaměňovat se slovem pohlaví. Jak vysvětluje Rada Evropy, pohlaví je „odlišná biologická a fyziologická charakteristika mužů a žen, jako jsou reprodukční orgány, chromozomy, hormony atd.“, zatímco gender se týká „sociálně vytvořených charakteristik žen a mužů – jako jsou normy, role a vztahy skupin žen a mužů a mezi nimi“. Gender se v jednotlivých společnostech liší a může se měnit.

Za druhé bylo prokázáno, že spousta chování se učí již v raném věku prostřednictvím hry. Podle UNICEF se u dětí začíná rozvíjet smysl pro genderovou identitu kolem 3. roku věku a ve věku 5 let již mají smysl pro stabilitu pohlaví a začínají svou genderovou identitu vyjadřovat slovy i činy.

Pokud bychom v současné době rozdělili, jaké styly hry jsou obecně považovány za „specifické“ pro chlapce a dívky, dostali bychom následující 2 sloupce, které lze shlédnout v tabulce 1:

Tabulka 1. Srovnání prototypů her u chlapců a dívek

Není třeba dodávat, že tento způsob vnímání věcí posiluje stereotypy o pohlaví a škodí sociálnímu a emocionálnímu vývoji dětí. Proto je důležité prolomit myšlení typu „růžová je pro holky a modrá pro kluky“.

Platforma GaminGEE nabízí další informace a konkrétní materiály pro výuku genderové identity a genderové rozmanitosti u malých dětí.

Pro dosažení genderové rovnosti je zásadní provést tuto změnu, protože mentalita, kterou si děti osvojí v raném věku, bude utvářet tu, kterou budou mít v dospělosti, ale této změny nelze dosáhnout tím, že dětem jednoduše odepřeme určité genderově podmíněné hračky nebo činnosti a dáme jim jednodušší hračku, která s ničím nesouvisí, ale tím, že chlapcům, dívkám a nekonformní mládeži nejen umožníme, ale také je podpoříme, aby si oblíbili hračky typicky spojované s chlapci i dívkami spolu s jejich sociálně implikovanými charakteristikami.

Konkrétněji byl tento aspekt objasněn příběhem chlapce z dětství, který obdivoval dívčí postavičky a bral si je za vzor, ale byl od toho aktivně odrazován a nucen vybírat si místo nich chlapecké postavičky. Svůj příběh ilustroval v komiksu a mezi nejdůležitější body, které uvedl, patří to, že dívky se učí o síle dívek a v dnešní době se jim ukazuje více silných ženských vzorů, chlapci se učí pravý opak, protože se od nich očekává, že se budou zajímat pouze o mužské vzory, a jsou zahanbeni, pokud si vyberou ženský, zatímco dívka si může vybrat a vzhlížet k jakýmkoli postavám, ať už mužským, nebo ženským. Když tedy chlapcům nedáme stejnou svobodu výběru, pouze si brzy osvojí, že dívčí postavy nejsou tak dobré jako chlapecké a že mohou být první volbou pouze pro dívky.

Podle průzkumu z roku 2017 (viz obrázek 1) většina Američanů vidí hodnotu v tom, že se děti orientují na hračky nebo činnosti spojené s opačným pohlavím, ale společným zjištěním napříč všemi proměnnými: pohlavím, věkem a politickou příslušností bylo, že větší procento lidí si myslí, že dívky by měly být podporovány v tom, aby si hrály s hračkami a účastnily se činností, které jsou obvykle orientovány na muže, než aby totéž dělali chlapci s věcmi orientovanými na ženy.

Obrázek 1. Názor na typ her, které by měly být u dětí podporovány

Takže přesně jak uvedla Megan K. Maas: „Genderová neutralita představuje absenci genderu – nikoliv toleranci odlišných genderových projevů. Pokud budeme klást důraz pouze na to první, domnívám se, že ženskost a lidé, kteří ji vyjadřují, zůstanou znehodnoceni“. Proto by měly být podporovány oba styly hry, aby bylo dosaženo skutečné genderové rovnosti již v rané fázi vývoje dítěte.

Podle UNICEF jsou některé způsoby, jak odstranit genderové stereotypy při hře, následující:

  • Podporovat školní docházku a věnovat dívkám a chlapcům stejný a přiměřený čas na hru a účast na domácích pracích bez ohledu na pohlaví.
  • Dbejte na to, aby si děti hrály s hračkami a hrami, které rozvíjejí kompletní soubor sociálních a kognitivních dovedností. Hledejte například hry, které rozvíjejí čtenářskou, matematickou, prostorovou, kognitivní a sociální dovednost, nebo hračky, které podněcují kreativitu a řešení problémů.
  • Pomáhejte svým dětem číst knihy a sledovat média, která vyprávějí inkluzivní a pozitivní příběhy o dětech v celé jejich rozmanitosti, která oslavují různé kultury, zahrnují děti se zdravotním postižením a pozitivně zobrazují genderové role.
  • Nechte své děti hrát si s hračkami a hrami, které jsou tradičně spojovány s opačným pohlavím. Holčičky i kluci si mohou hrát s panenkami a hračkami na vaření, stejně jako se věnovat fyzicky aktivním hrám a sportům. Hračky a hry by v konečném důsledku měly být nástroji, které dětem umožní stát se agilními a přizpůsobivými žáky a naučí je dovednostem, jako je kreativita, komunikace a řešení problémů.
  • Vyhněte se hračkám a hrám, které záměrně podporují genderové stereotypy, jako jsou růžové obaly, jednorožci, duhy a srdíčka pro dívky oproti modrým obalům, robotům, vesmírným lodím a krabicím s nářadím pro chlapce. Zajistěte, aby hračky a hry, které dostávají děti, byly inkluzivní a různorodě zastoupené.
  • Uvědomte si, jakým způsobem může marketing a reklama posilovat škodlivé genderové normy a vylučovat děti. Vybírejte hračky, knihy a hry, které dětem vysílají pozitivní poselství.
  • Zabraňte dětem ve hře se zbraněmi a násilnými hračkami, včetně otevřeně násilných nebo sexualizovaných digitálních her. Digitální herní průmysl je rychle se rozvíjející odvětví, které je také silně genderově orientované, sexualizované a ve velké části svého obsahu schvaluje násilí. Tyto druhy her, které často hrají děti a jsou určeny dospívajícím, mohou prohlubovat genderové předsudky a podporovat nezdravé a škodlivé chování a postoje u budoucích generací.
  • Nahraďte nebo doplňte digitální hry konstruktivními fyzickými aktivitami, například sportem a hrami v přírodě. Fyzická aktivita je nezbytná pro zdravý vývoj všech dětí bez ohledu na jejich pohlaví a děti by měly být povzbuzovány k tomu, aby se co nejdříve zapojily do fyzických her prostřednictvím sportu, chození na hřiště nebo hraní her s kamarády. Jako rodiče se snažte u svých dětí podporovat celou škálu kognitivních a kreativních dovedností a zajistěte, aby dívky a chlapci měli stejný čas na hraní, a to uvnitř i venku.
  • Podporujte své dítě v tom, aby hněv a frustraci raději převedlo do řešení problémů, pozitivní komunikace a konstruktivní fyzické aktivity, než aby používalo agresi nebo šikanu.

Další informace o tomto tématu a mnoho dalších naleznete na platformě GaminGEE po vstupu na https://learn.gamingee.eu/, kde najdete široký výběr bezplatných zdrojů a výukových materiálů, které lze využít ve třídě i v rodinném domě.