GaminGEE on Erasmus+ KA2 algatus, mis toetab ja soodustab täielikult integratiivset varajast soolise võrdõiguslikkuse alast haridust ja võitlust soolise ebavõrdsuse vastu kooli ja perekonna kontekstis.

Praegu tahame teadvustada, et inimesi diskrimineeritakse ja tõrjutakse sotsiaalselt, kui nad ei käitu vastavalt oma sünnipärasele soole. Näiteks, Harvard Business Review (2018) on leidnud, et naised, kes on valjuhäälsemad ja enesekindlamad, võivad mõnede arvates olla vähem meeldivad, ning mehed, kes ei sobi tüüpilisse mehelikkuse standardisse, tehes selliseid asju nagu abi palumine, emotsioonide, näiteks kurbuse avatud näitamine, haavatavus või üldine “pehme” välimus, võivad saada vähem mehelikuks või isegi naiselikuks peetud. Negatiivsed arusaamad, mis on seotud nende muidu kõigi inimeste loomulike omadustega, võivad avaldada negatiivset mõju inimeste enesehinnangule ja sundida neid kohanema selgelt tõmmatud soolise eraldusjoonega.

See aga tõstatab küsimuse, millal see lõhe tegelikult algab? Millises vanuses õpetatakse inimestele, kuidas on kohane käituda vastavalt nende sünnipäraselt määratud soole?

Kõigepealt on oluline märkida, et sõna sugu ei tohi segi ajada sõnaga sugu. Kuna Euroopa Nõukogu selgitab, et sugu on “meeste ja naiste erinevad bioloogilised ja füsioloogilised omadused, näiteks suguelundid, kromosoomid, hormoonid jne”, samas kui sugu viitab “naiste ja meeste sotsiaalselt konstrueeritud omadustele – näiteks naiste ja meeste rühmade normidele, rollidele ja suhetele ning nende vahelistele suhetele”. Sugu on ühiskonniti erinev ja seda saab muuta.

Teiseks on tõestatud, et paljud käitumisviisid õpetatakse varakult mängides. Vastavalt
UNICEF
et lapsed hakkavad soolist identiteeti arendama umbes 3-aastaselt ja 5-aastaselt on neil juba kindel sooline tunnetus ja nad hakkavad oma soolist identiteeti väljendama nii sõnade kui ka tegude kaudu.

Kui me praegu jagaksime, milliseid mängustiile peetakse üldiselt “spetsiifiliseks” poistele ja tüdrukutele, siis saaksime järgmised 2 veergu, mida saab vaadata tabelis 1:

Tabel 1. Poiste ja tüdrukute prototüüpsete mängude võrdlus

On ütlematagi selge, et selline nägemus tugevdab soostereotüüpe ja on kahjulik laste sotsiaalsele ja emotsionaalsele arengule. Seetõttu on oluline murda mõtteviis “roosa on tüdrukutele ja sinine on poistele”.

The GaminGEE platvorm pakub rohkem teavet ja spetsiifilisi materjale sooidentiteedi ja soomitmekesisuse õpetamiseks noortele lastele.

See muutus on soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks hädavajalik, sest mentaliteet, mille lapsed varakult omaks võtavad, kujundab neid, mis neil täiskasvanuna on, kuid seda muutust ei saa saavutada sellega, et lastele lihtsalt keelatakse teatud sooliselt määratletud mänguasjad või tegevused ja antakse neile lihtsamaid mänguasju, mis ei ole millegagi seotud, vaid sellega, et mitte ainult lubatakse, vaid ka julgustatakse poisse, tüdrukuid ja mittekonformseid noori meeldima nii poistega kui ka tüdrukutega tavaliselt seotud mänguasjad koos nende sotsiaalselt eeldatavate omadustega.

Täpsemalt selgitas seda aspekti lapsepõlvelugu poisist, kes imetles varem tüdrukute tegelasi ja võttis neid eeskujuks, kuid keda aktiivselt heidutati sellest ja sunniti valima hoopis poiste tegelasi. Ta illustreeris oma lugu koomiline ja mõned kõige olulisemad punktid, mida ta tõstatas, on see, et tüdrukutele õpetatakse tüdrukute võimu ja tänapäeval näidatakse mitmeid tugevaid naiselikke eeskujusid, poistele õpetatakse vastupidist, sest eeldatakse, et nad on huvitatud ainult meessoost eeskujudest ja neid häbistatakse, kui nad valivad naissoost eeskuju, samas kui tüdruk võib valida, et vaadata üles ükskõik millistele tegelastele, olgu nad siis mehed või naised. Seega, kui poistele ei anta samasugust valikuvabadust, sisendavad nad varakult, et tüdrukute tegelased ei ole sama head kui poiste omad ja saavad olla ainult tüdrukute esimene valik.

Vastavalt 2017. aasta
uuringule
(vt joonis 1)et enamik ameeriklasi peab väärtuslikuks suunata lapsi vastassugupoolega seotud mänguasjade või tegevuste poole, kuid kõigi muutujate (sugu, vanus ja poliitiline kuuluvus) puhul oli ühine järeldus, et suurem osa inimestest arvab, et tüdrukuid tuleks julgustada mängima mänguasjadega ja osalema tegevustes, mis on tavaliselt meestele suunatud, kui poisse tegema sama naistele suunatud asjadega.

Joonis 1. Arvamus selle kohta, millist tüüpi mänge tuleks lastel julgustada

Seega, nagu Megan K. Maas on öelnud: “Sooline neutraalsus tähendab soo puudumist, mitte sallivust erinevate sooliste väljendusviiside suhtes. Kui me rõhutame ainult esimest, siis usun, et naiselikkus ja inimesed, kes seda väljendavad, jäävad devalveerituks.” Seetõttu tuleks julgustada mõlemat mängustiili, et saavutada tõeline sooline võrdõiguslikkus juba varakult lapse arenguprotsessis.

Vastavalt
UNICEF
on mõned viisid, kuidas eemaldada soostereotüübid mänguaegadest:

  • Soodustage kooliskäimist ning andke tüdrukutele ja poistele võrdselt ja piisavalt aega mängimiseks ja kodutöödel osalemiseks, sõltumata nende soost.
  • Veenduge, et teie lapsed mängivad mänguasjade ja mängudega, mis arendavad kõiki sotsiaalseid ja kognitiivseid oskusi. Näiteks otsige mänge, mis arendavad kirjaoskust, arvutamisoskust, ruumilisi, kognitiivseid ja sotsiaalseid oskusi või mänguasju, mis stimuleerivad loovust ja probleemide lahendamist.
  • Aidake oma lastel lugeda raamatuid ja vaadata meediat, mis jutustavad kaasavaid ja positiivseid lugusid lastest kogu nende mitmekesisuses, mis tähistavad erinevaid kultuure, kaasavad puuetega lapsi ja kujutavad positiivselt soorolle.
  • Laske oma lastel mängida mänguasjadega ja mängudega, mida traditsiooniliselt seostatakse vastassugupoolega. Nii tüdrukud kui ka poisid saavad mängida nukkude ja toiduvalmistamise mänguasjadega ning tegeleda füüsiliselt aktiivsete mängude ja spordiga. Mänguasjad ja mängud peaksid lõppkokkuvõttes olema vahendid, mis võimaldavad lastel muutuda paindlikuks ja kohanemisvõimeliseks õppijaks ning õpetavad selliseid oskusi nagu loovus, suhtlemine ja probleemide lahendamine.
  • Vältige mänguasju ja mänge, mis tahtlikult soodustavad soolisi stereotüüpe, näiteks roosa pakend, ükssarvikud, vikerkaared ja südamed tüdrukutele ja sinine pakend, robotid, kosmoselaevad ja tööriistakastid poistele. Tagage, et lastele antavad mänguasjad ja mängud oleksid kaasavad ja mitmekesiselt esindatud.
  • Olge teadlik sellest, kuidas turundus ja reklaam võivad tugevdada kahjulikke soolisi norme ja tõrjuda lapsi. Valige mänguasjad, raamatud ja mängud, mis edastavad lastele positiivseid sõnumeid.
  • Vältige, et lapsed mängiksid relvade ja vägivaldsete mänguasjadega, sealhulgas avalikult vägivaldsete või seksualiseeritud digitaalsete mängudega. Digitaalne mängutööstus on kiiresti kasvav sektor, mis on samuti sügavalt soopõhine, seksualiseeritud ja suures osas vägivalda salliv. Sellised mängud, mida sageli mängivad lapsed ja mis on suunatud noorukitele, võivad süvendada soolisi eelarvamusi ning edendada tulevaste põlvkondade ebatervislikku ja kahjulikku käitumist ja hoiakuid.
  • Asendage digitaalsed mängud või täiendage neid konstruktiivsete füüsiliste tegevustega, näiteks spordi ja välitingimustes toimuvate mängudega. Füüsiline aktiivsus on oluline kõigi laste tervisliku arengu jaoks, olenemata nende soost, ning lapsi tuleks julgustada tegelema füüsilise mänguga võimalikult varases eas, tehes sporti, käies mänguväljakul või mängides sõpradega. Lapsevanemana püüdke toetada oma laste kõiki kognitiivseid ja loomingulisi oskusi ning tagada, et tüdrukud ja poisid saaksid võrdselt mänguaega nii siseruumides kui ka õues.
  • julgustage oma last viha ja pettumust muutma probleemide lahendamiseks, positiivseks suhtlemiseks ja konstruktiivseks füüsiliseks tegevuseks, mitte aga agressiooniks või kiusamiseks.

Lisateavet selle ja paljude muude teemade kohta leiate GaminGEE platvormilt, avades https://learn.gamingee.eu/kust leiate laia valiku tasuta materjale ja õppematerjale, mida saab kasutada nii klassiruumis kui ka perekodus.