V roce 2015 přišla OSN s plánem, jak zajistit mír a prosperitu všem a všude tak, aby to neovlivnilo možnosti budoucích generací využívat stejné možnosti. Tento plán dostal podobu Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, která se skládá ze 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) se 169 souvisejícími cíli, které jsou založeny na 5 P (People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership), jež řeší širokou škálu sociálních, environmentálních a politických otázek, jako je ukončení chudoby, zlepšení zdraví a vzdělávání, snížení nerovnosti, dobrá správa věcí veřejných, globální partnerství atd. Všechny členské státy OSN se na těchto cílech shodly a zavázaly se k jejich splnění do roku 2030, mezi nimiž je velmi důležitý cíl SDG číslo 5, rovnost žen a mužů.

Gender je důležitou složkou, kterou lze nalézt v průsečíku mnoha dalších sektorů, proto je výslovně zmíněn v dalších 10 cílech SDG. Podíváme-li se na to, jak dobře tuto problematiku v současnosti zvládáme, vidíme několik nepříjemných zjištění: „při současném tempu pokroku může trvat dalších 286 let, než budou odstraněny diskriminační zákony a odstraněny převládající rozdíly v právní ochraně žen a dívek“, „každý třetí manažer/vedoucí pracovník je žena, při současném tempu změn nebude parity dosaženo dříve než za 140 let“, „ženy zastávají celosvětově pouze 2 z 10 pracovních míst v oblasti vědy, techniky a informačních a komunikačních technologií“ a ve výčtu bychom mohli pokračovat (1).

V současné době žádný z členských států EU nedosáhl cíle udržitelného rozvoje č. 5 a ani jeden z nich není na cestě k jeho dosažení do roku 2030, jak uvádí Zpráva o udržitelném rozvoji Evropy v roce 2022 (2) Jak vidíme, situace jde hladce a i ve světle těchto informací je cíl udržitelného rozvoje č. 5 stále jedním ze tří nejméně financovaných cílů udržitelného rozvoje na světě, jak uvádí sama Evropská komise (3).

Některé nerovnosti mezi pohlavími, které jsou v dnešní společnosti přítomny, lze snáze rozpoznat, a tedy i rozpoznat a řešit, jako například diskriminační zákony v některých zemích, ale některé jsou v naší společnosti tak hluboce zakořeněné, že je pro někoho těžké si jich vůbec všimnout. Takovým případem jsou tradiční genderové role, které ovlivňují obě pohlaví nejen psychologicky, ale i ekonomicky. OSN například zjistila, že „před rokem 2020 ženy v celosvětovém průměru vykonávaly zhruba třikrát více neplacené práce než muži“, což se většinou týkalo domácích prací a péče o děti nebo starší či postižené členy rodiny(4). Tento problém se zvětšil až po vypuknutí pandemie, a jak ukazují dostupné údaje, „60 % zemí a území nepřijalo žádná opatření ke zmírnění této zátěže“(5).

Tento druh úkolů byl v minulosti něčím, co připadalo převážně ženám, takže ani dnes se nezdá, že by ve většině zemí byly mimo, což činí řešení tohoto problému o to obtížnějším a osvětu veřejnosti nezbytnou. Proto naše současná opatření nestačí k dosažení cílů, které byly předloženy v Agendě 2030, chybí nejen finanční prostředky, ale častěji také politická vůle. Tuto poslední překážku může pomoci řešit každý občan z každé demokratické země, jasně projevený zájem o témata související s genderem a místní akce je něco, co může ovlivnit politické mínění, a volba většího počtu žen nebo kandidátů jakéhokoli pohlaví, kteří slibují prosazovat rovnost žen a mužů, je něco nejen proveditelného, ale také nutného, pokud chceme někdy dosáhnout toho, co jsme si prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje stanovili.

V tomto smyslu nabízí GaminGEE, iniciativa Erasmus+ KA2, nástroje na podporu integrujícího modelu raného vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů, který lze využít v boji proti nerovnosti žen a mužů ve školním a rodinném prostředí. Partneři projektu zkonstruovali vzdělávací platformu plnou volně dostupných materiálů, které mohou rodinám a pedagogům pomoci přiblížit důležitá témata silně zakořeněná v myšlence rovnosti, jako jsou: lidské hodnoty, genderová rozmanitost a genderové projevy, sexuální zdraví, genderově podmíněné násilí atd. Tyto materiály jsou přístupné na vzdělávací platformě vytvořené v rámci projektu.

Cíle projektu jsou následující:

Poskytnout pedagogům a rodinám účinné zdroje, které mohou využívat při práci s dětmi, aby se zvýšilo povědomí o hodnotách uplatňovaných v oblasti sexu a citů, jako je rovnost pohlaví, vzájemný respekt, vzájemná péče, péče o sebe sama, konsenzus a souhlas, sexuální rozmanitost atd;
rozvíjení zdravého sexuálního a afektivního chování dospívajících;
Prevence sexuálního násilí (sexuální obtěžování, znásilnění, chování bez souhlasu atd.) a předpojatých genderových rolí mezi mládeží, které jsou v naprosté většině případů sexuálním násilím založeným na pohlaví;
Prevence šikany a násilí vůči sexuálním menšinám a podpora chování, které považuje rozmanitost za zvláštní příležitost k růstu.

Všechny tyto cíle jsou v souladu s cílem 5.2 cíle udržitelného rozvoje č. 5 (Odstranit všechny formy násilí vůči všem ženám a dívkám ve veřejné i soukromé sféře), cílem 5.6 (Zajistit všeobecný přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a reprodukčním právům a cílem 5.b (Posílit využívání technologií, zejména informačních a komunikačních, na podporu posílení postavení žen). Kromě pokrytí těchto cílů jde projekt ještě o krok dál a zahrnuje i další pohlaví a zabývá se také problémy genderových a sexuálních menšin. Jakkoli se mohou zdát cíle udržitelného rozvoje komplexní, jsou neúplné, protože se jasně a jednoznačně nezabývají potřebami LGBTQ+ menšiny, ačkoli je zřejmé, že i ženy tvoří významné procento z nich, a nemůžeme skoncovat s diskriminací žen, dokud neskoncujeme se všemi formami diskriminace.

Proto je cílem tohoto projektu nejen vzdělávání dětí, ale i rodičů a samotných pedagogů. Je potřeba, aby takových projektů bylo po celém světě více, a tak doufáme, že tento projekt je pouze prvním krokem, po kterém bude následovat mnoho dalších.

Zdroje

(1) Organizace spojených národů „Progress On The Sustainable Development Goals The Gender Snapshot 2022“ (Pokrok v plnění cílů udržitelného rozvoje – snímek o rovnosti žen a mužů v roce 2022).

(2) Evropská komise „Zpráva o udržitelném rozvoji Evropy v roce 2022“.

(3) Evropská komise „Společně na cestě ke světu rovnosti žen a mužů“ (Brusel, 2020), s. 5.

(4) UN Women „Explainer: Cíl udržitelného rozvoje č. 5“.

(5) Tamtéž.