Školy hrají zásadní roli při řešení a potírání diskriminace na základě pohlaví, protože hodnoty, které vštěpují žákům, budou určovat kroky většiny z nich v dospělosti. Školy by tedy neměly jednat pouze tehdy, když dojde k negativní události, ale měly by aktivně a nepřetržitě budovat inkluzivní prostor, kde se s jejich žáky zachází stejně a kde se mohou cítit bezpečně a vyjádřit to, kým jsou.

Podle definice Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (1) lze genderovou identitu chápat jako „hluboce pociťované vnitřní a individuální prožívání pohlaví každého člověka, které může, ale nemusí odpovídat pohlaví přidělenému při narození, včetně osobního vnímání těla (které může zahrnovat, pokud se pro něj svobodně rozhodne, úpravu tělesného vzhledu nebo funkce lékařskými, chirurgickými nebo jinými prostředky) a dalších projevů pohlaví, včetně oblékání, řeči a způsobů chování“.

GaminGEE je iniciativou programu Erasmus+ KA2, jejímž cílem je poskytnout učitelům a vychovatelům návod, jak rozpoznat a řešit nevhodné chování vůči genderové rozmanitosti, poskytnout podporu těm, kteří genderovou rozmanitostí trpí, a vést mladé lidi k pochopení a toleranci genderové rozmanitosti. GaminGEE se také zasazuje o sociální začlenění komunity LGTBIQ+ a všech ostatních sexuálních menšin a věnuje pozornost násilí, kterému jsou vystaveny i ve formálním vzdělávacím prostředí, jako jsou školy. Proto, jak již bylo řečeno, začlenění genderové rovnosti do vzdělávání a řešení genderově podmíněného násilí ve školách jsou základními kroky k dosažení rovného přístupu ke vzdělání pro všechny.

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) zveřejnila zprávu (2), ve které se zabývá problematikou násilí ve školách na základě sexuální orientace, genderové identity/exprese nebo pohlavních znaků (SOGIESC). Zjistili, že k násilí na základě SOGIESC dochází ve všech členských státech bez ohledu na socioekonomický, kulturní nebo politický kontext a že nejčastějšími formami násilí, se kterými se obecně setkáváme, jsou verbální násilí a šikana. Celkově nejvyšší míru násilí založeného na SOGIESC uvádějí transgender studenti (bez ohledu na jejich genderovou identitu) a homosexuální studenti a dokonce i studenti, kteří nejsou součástí komunity LGBTI, byli postiženi podobnými formami násilí, protože byli vnímáni, jako by mohli být jeho součástí vzhledem k tomu, že vyjadřovali svou identitu genderově nekonfliktním způsobem, ačkoli byli cis a heterosexuální.

Platforma GaminGEE nabízí další informace a konkrétní materiály pro výuku genderové identity a genderové rozmanitosti u malých dětí. Nabízí 2 volně přístupné a volně stažitelné příručky, jednu pro učitele a druhou pro rodiny, které byly vytvořeny s cílem být referencí pro pedagogy/rodiny, z hlediska informací a zdrojů o otázkách souvisejících se sexuální výchovou dětí a dospívajících ve věku od 9 do 15 let. Hlavními obsahy, kterými se zabývají, jsou rovnost, sexuální rozmanitost, konsenzus a souhlas, péče o sebe, péče o druhé, láska a emoce, stereotypy a konzumace pornografie. Jednotlivá témata příručky byla vypracována po důkladném přezkoumání odborné literatury a za účasti různých zájmových skupin, a to díky spolupráci odborníků v této oblasti z různých evropských zemí.
GaminGEE povzbuzuje mladé lidi, aby zkoumali a nacházeli svou vlastní identitu, a to i v oblasti genderu, a také ji svobodně vyjadřovali. Genderová rovnost je základním prvkem každé lekce a tématu, kterému se na platformě věnujeme, neomezuje se však pouze na rovnost mužů a žen, ale na rovnost všech lidí, i když nezapadají do genderové binární struktury.

UNESCO rovněž aktivně podporuje zohledňování genderové problematiky na celé úrovni školy (3). Některé z doporučených opatření jsou:

  • vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů pro ředitele a učitele, jakož i pro řídící výbory škol a/nebo sdružení rodičů a učitelů, která jsou ve školách přítomna, s cílem vytvořit genderově citlivější školy
  • zajištění genderové vyváženosti uvnitř řídících výborů škol a sdružení rodičů a učitelů
  • začlenění rovnosti žen a mužů do učebních osnov a výukových a studijních materiálů
  • zajištění vedení, poradenství a účasti studentů na rozhodovacích procesech
  • podpora účasti členů komunity a rodičů na vzdělávání dětí, přičemž je třeba mít na paměti význam rovnosti žen a mužů a inkluzivity pro všechny děti
  • školní politika by měla obsahovat prohlášení o rovnosti žen a mužů, důrazné prohlášení proti diskriminaci na základě pohlaví a nulovou toleranci násilí v jakékoli podobě.

Další informace o tomto tématu a mnoho dalších naleznete na platformě GaminGEE po vstupu na https://learn.gamingee.eu/, kde najdete široký výběr bezplatných zdrojů a výukových materiálů, které lze využít ve třídě i v rodinném domě.

 

Reference:

(1) European Institute for Gender Equality, https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1049

(2) UNESCO, Council of Europe, Safe at School: Education Sector Responses to Violence Based on Sexual Orientation, Gender Identity/Expression or Sex Characteristics in Europe.

(3) UNESCO, Mainstreaming Gender at the Whole-School Level