Koolid mängivad soolise diskrimineerimisega tegelemisel ja selle vastu võitlemisel otsustavat rolli, sest nende õpilastele sisendatud väärtused juhivad enamiku nende samme täiskasvanueas Seega ei peaks koolid tegutsema ainult negatiivse sündmuse korral, vaid tegutsema aktiivselt ja pidevalt, et luua kaasav ruum, kus nende õpilasi koheldakse võrdselt ja kus nad saavad end turvaliselt väljendada.

Vastavalt Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi määratlusele (1) võib sooidentiteeti mõista kui „Iga inimese sügavalt tunnetatud sise- ja individuaalset kogemust soost, mis võib või ei pruugi vastata sünnihetkel määratud soole, hõlmates isiklikku kehatunnetust (mille puhul võib, vabalt valitud korral, kaasneda keha välimuse või funktsiooni muutmine meditsiiniliste, kirurgiliste või muude vahendite abil) ning muid soolisi eneseväljendusi, sealhulgas riietust, kõnet ja maneerimist”.

GaminGEE on Erasmus+ KA2 algatus, mille eesmärk on pakkuda õpetajatele ja haridustöötajatele suuniseid ebakohaste käitumiste tuvastamiseks ja nendega tegelemiseks sooliselt mitmekesise keskkonnas, toetada neid, kes kannatavad soolise mitmekesisuse tõttu, ning juhendada noori mõistmise ja tolerantsuse suunas soolise mitmekesisuse suhtes. GaminGEE propageerib ka LGTBIQ+ kogukonna ja teiste seksuaalvähemuste sotsiaalset kaasamist, pöörates tähelepanu vägivallale, mida kogetakse isegi formaalse hariduse kontekstis, näiteks koolides. Seega, nagu varem mainitud, on soolise võrdõiguslikkuse lõimimine haridusse ja kooliga seotud sooliselt motiveeritud vägivalla käsitlemine põhilised sammud võrdse juurdepääsu tagamiseks haridusele kõigile.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO) on avaldanud raporti (2), kus käsitletakse koolivägivalla teemat, mis põhineb seksuaalsel orientatsioonil, sooidentiteedil/väljendamisel või sootunnuste (SOGIESC) alusel. On tuvastatud, et SOGIESC-alane vägivald esineb kõigis liikmesriikides sõltumata sotsiaalmajanduslikust, kultuurilisest või poliitilisest kontekstist, ning kõige levinumad vägivalla vormid on üldiselt suuline vägivald ja kiusamine. Üldiselt teatavad sootunnuste alase vägivalla kõrgeimate tasemete all transgender-õpilased (sõltumata nende sooidentiteedist) ja homoseksuaalsed meesõpilased, ning isegi õpilased, kes ei kuulu LGBTI kogukonda, on mõjutatud sarnastest vägivalla vormidest, sest neid tajuti võimaliku osana sellest, kuna nad väljendasid oma identiteeti sootunnuste mittevastavalt, kuigi nad olid cis-soost ja heteroseksuaalsed.

GaminGEE platvorm pakub rohkem teavet ja spetsiifilisi materjale sooidentiteedi ja soomitmekesisuse õpetamiseks noortele lastele. Platvorm pakub kahte tasuta juhendit, ühe õpetajatele ja teise peredele, mis on loodud eesmärgiga olla viide haridustöötajatele/peredele seoses teabega ja ressurssidega seotud küsimustes, mis puudutavad seksuaalharidust 9–15-aastastele lastele ja noorukitele. Peamised teemad hõlmavad võrdõiguslikkust, seksuaalset mitmekesisust, konsensust ja nõusolekut, enesehooldust, teiste hoolitsemist, armastust ja emotsioone, stereotüüpe ning pornograafia tarbimist. Juhendite erinevad teemad on välja töötatud põhjaliku teaduskirjanduse ülevaate ja erinevate huvigruppide osalusel tänu ekspertide koostööle valdkonnas erinevatest Euroopa riikidest.

GaminGEE julgustab noori uurima ja leidma omaenda identiteeti, kaasa arvatud sooidentiteedi valdkonnas, ning väljendama seda vabalt. Sugudevaheline võrdõiguslikkus on igas platvormi tunnis ja teemas oluline komponent, kuid see ei piirdu ainult meeste ja naiste võrdõiguslikkusega, vaid hõlmab kõigi inimeste võrdõiguslikkust, isegi kui nad ei sobitu soolise binaarsuse raamidesse.

UNESCO soodustab aktiivselt soolise võrdõiguslikkuse lõimimist kogu kooliastmes (3). Mõned soovitatud meetmed hõlmavad järgmist:

  • koolitus soolise võrdõiguslikkuse osas direktoritele ja õpetajatele, samuti koolijuhtimise komiteedele ja/või kooliõpetajate ühendustele, et luua rohkem sootundlikke koole
  • tagada sooline tasakaal koolijuhtimise komiteedes ja kooliõpetajate ühendustes
  • sisse viia soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted õppekavasse ja õppematerjalidesse
  • tagada suunamine, nõustamine ja õpilaste osalus otsustusprotsessides
  • soodustada kogukonnaliikmete ja vanemate osalemist laste hariduses, arvestades samal ajal soolise võrdõiguslikkuse ja kaasatuse tähtsust kõikidele lastele
  • koolipoliitikas peaks olema avaldus soolise võrdõiguslikkuse kohta, tugev avaldus soolise diskrimineerimise vastu ning vägivalla igas vormis suhtes nulltolerants.

Lisateavet selle teema ja paljude teiste kohta leiate GaminGEE platvormilt, külastades https://learn.gamingee.eu/, kus leiate laia valiku tasuta ressursse ja õppematerjale, mida saab kasutada nii klassiruumis kui ka perekonna kodus.

Allikad:

(1) Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1049.

(2) UNESCO, Euroopa Nõukogu, Safe at School: Haridussektori vastumeetmed seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi/väljenduse või sootunnuste alusel toimuvale vägivallale Euroopas.

(3) UNESCO, ” Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kogu kooli tasandil“.