Tänapäeva kiiresti arenevas ühiskonnas on soolise mitmekesisusega seotud arutelud muutunud üha olulisemaks. Alates traditsiooniliste sooliste normide vaidlustamisest kuni marginaliseeritud kogukondade õiguste kaitsmiseni on üha enam tunnistatud, kui oluline on edendada aktsepteerimise ja mõistmise keskkonda, eriti meie kodudes.

Oma identiteedi, sealhulgas soolise identiteedi uurimine ja leidmine võib olla raske teekond, mis võib hõlmata madalat enesehinnangut, kahtlusi, otsinguid, hirme ja kaotusi, aga ka rõõmu, enese avastamist ja kuuluvustunnet. Osa inimese identiteedist on soov kuuluda teiste inimeste hulka, kuid see soov võib olla takistuseks soolise identiteedi valutult määratlemisel, aktsepteerimisel ja avalikustamisel. Seetõttu on oluline, et noorte inimeste koolitamisel ja kasvatamisel keskenduksime ka soolise mitmekesisuse küsimustele. (1)

Üks uuenduslik algatus selle liikumise esirinnas on GaminGEE projekt, mille eesmärk on anda haridustöötajatele ja peredele juhiseid soolise mitmekesisuse vastu suunatud ebasobiva käitumise käsitlemiseks ning noorte sallivuse ja aktsepteerimise edendamiseks.

Projekt GaminGEE (lühend “GAME-based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education”) paistab silma videomängude kasutamisega soolise mitmekesisuse hariduse edendamise vahendina. GaminGEE püüab laste ja teismeliste tähelepanu köita, ühendades haridusliku sisu kaasava ja interaktiivse platvormiga, andes samal ajal väärtuslikke õppetunde kaasamise ja austuse kohta.

GaminGEE lähenemisviisi keskmes on arusaam, et sisulised muutused algavad kodust. Seetõttu rõhutatakse projektis, kui oluline on varustada vanemad ja hooldajad vajalike vahendite ja ressurssidega, et toetada soolist mitmekesisust oma perekonnas. Siin on mõned põhistrateegiad, mis on tuletatud GaminGEE projekti juhenditest:

  • Arutlege stereotüüpide vaidlustamise ja mitmekesisuse omaksvõtmise tähtsuse üle kõigis eluvaldkondades. (2)
  • Julgustage avatud ja ausaid vestlusi soolisest mitmekesisusest juba varases eas. Andke lastele eakohast teavet erinevate sooliste identiteetide ja väljendusviiside kohta ning olge valmis vastama nende võimalikele küsimustele või muredele. (3)
  • Näidake oma tegevuses ja suhtlemises ette kaasavat käitumist. Vältige traditsiooniliste soostereotüüpide tugevdamist ja jälgige, millist keelt kasutate sooga seotud teemade arutamisel.
  • Tuleb kaasata lapsed kodutöödesse juba noorest east alates, see aitab murda traditsioonilisi soorolle ja soodustab jagatud vastutustunnet. (4)
  • Edendage kodus aktsepteerimise ja toetuse keskkonda, kus lapsed tunnevad end mugavalt, kui nad väljendavad oma tõelist mina. Kinnitage nende tundeid ja kogemusi ning andke neile teada, et neid armastatakse ja aktsepteeritakse sõltumata nende soolisest identiteedist.
  • Kasutage GaminGEE projekti pakutavaid õppematerjale ja -vahendeid, et hõlbustada arutelusid soolise mitmekesisuse üle. Tutvuge projekti juhenditega peredele, mis pakuvad praktilisi näpunäiteid ja nõuandeid sobimatu käitumise käsitlemiseks ja sallivuse edendamiseks (eriti peatükk 2: IDENTITEET: SOOLINE MITMEKESISUS).
  • Olge kriitilised meedia ja popkultuuri tarbijad ning julgustage lapsi küsitlema soostereotüüpe ja kujutlusi meedias, mida nad tarbivad. Kasutage meediat arutelude lähtepunktina soolise mitmekesisuse ja selle kujutamise üle erinevates meelelahutusvormides.
  • Osalege kogukonna algatustes ja organisatsioonides, mis toetavad soolist mitmekesisust ja LGBTQ+ õigusi. Otsige lastele võimalusi suhelda erinevate rollimudelitega ja õppida erinevatest vaatenurkadest.

Neid strateegiaid rakendades saavad perekonnad mängida olulist rolli soolise mitmekesisuse toetamisel ja kaasavama ühiskonna loomisel. GaminGEE projekti uuenduslik lähenemine on väärtuslikuks abivahendiks vanematele ja hooldajatele, kes otsivad juhiseid nende oluliste vestluste pidamiseks oma lastega.

Kokkuvõttes nõuab soolise mitmekesisuse toetamine kodus kooskõlastatud jõupingutusi, et edendada avatud dialoogi, vaidlustada stereotüüpe ning luua lastele turvaline ja kaasav keskkond, kus nad saaksid areneda. Kasutades GaminGEE projektiga sarnaste algatuste pakutavaid teadmisi ja ressursse, saavad pered astuda olulisi samme, et edendada soolist mitmekesisust kodus ja väljaspool seda, et seda aktsepteerida, mõista ja austada.

 

Viited

(1) https://learn.gamingee.eu/docs/guide-for-families/2-identity-gender-diversity-8804/2-1-gender-identity-8855/
(2) https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/compilation-gender-equality-starts-at-home
(3) https://www.kiva.org/blog/27-actionable-ways-to-improve-gender-equality
(4) https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2023/05/gender-equality-starts-at-home-five-ways-to-drive-change-within-the-family