O nás

GaminGEE

Popis projektu

Cílem projektu „GaminGEE – GAME-based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education“ (Nástroje pro podporu integrativního modelu pro včasné vzdělávání v oblasti genderové rovnosti založené na hrách) je poskytnout vyučujícím, rodičům a dalším osobám v oblasti vzdělávání, návod, jak identifikovat a řešit nevhodné chování spojené s genderovou rozmanitostí, poskytnout podporu těm, kteří genderovou rozmanitost žijí, a vést mladé lidi k porozumění a přijímání genderové rozmanitosti.

Po analýze současné situace budou zpracovány příručky určené rodinám a osobám zaměstnaným ve vzdělávání, které budou zahrnovat vhodné zdroje, jež následně adaptuje videohra, která atraktivním způsobem bude prezentovat vhodné postupy jako pro vyučující, studující, stejně tak i další osoby v oblasti vzdělávání, jakožto i rodiny osob, kterým mohou být nápomocné.

Konkrétně se projekt GaminGEE zabývá problematikou nekonsensuálních sexuálních vztahů, seznamování (randění), genderovým násilím, diskriminací LGTBIQ+ osob a žen, a soubobými formami rizikového chování, tak aby pomohl překonat překážky a obtíže, jež mohou být reprodukovány kulturou a zesilovány popkulturou. GaminGEE se rovněž zasazuje o sociální začlenění LGTBIQ+ osob či všech sexuálních menšin a věnuje pozornost násilí, kterému jsou vystaveny i ve formálním vzdělávacím prostředí, jako jsou školy.

Cílem projektu je zvyšovat povědomí a přispět ke pozitivní změně myšlení, a tak napomoci odstraňovat násilí za pomocí inovativních postupů, které jsou zakotvené v soudobých poznatcích a digitální éře. Díky geograficky bohatému složení organizací, které se účastní projektu, budou výsledky snadno přenositelné a rozšiřitelné na evropské i mezinárodní úrovni za současného respektování sociokulturní přiměřenosti vynaložených zdrojů, teorií a metod, o něž se GAMINGEE opírá.

Kdo se podílí

Představení partnerů

Univerzita v Burgosu

Univerzita v Burgosu (UBU) byla založena v roce 1994. V současné době má 992 vědeckých pracovníků, 426 administrativních pracovníků a přibližně 7000 studentů. Jde o veřejnou univerzitu, která rozvíjí své poslání komplexním a kvalitním vzděláváním, blízkým studentům, zaměřeným na internacionalizaci, a která se za pouhých 25 let stala etalonem španělského univerzitního výzkumu a přenosu znalostí do podniků. Zde stojí za zmínku, že byla španělským ministerstvem školství uznána jako kampus mezinárodní excelence (CEI). Podařilo se jí zaujmout výsadní postavení jak v Evropě – mezi 150 nejlepšími podle žebříčku Times Higher Education -, tak ve světě – mezi 1000 nejlepšími podle stejného žebříčku – a stát se osou sociálního a ekonomického rozvoje provincie. UBU je zároveň součástí regionální univerzitně-podnikatelské strategie TCUE (https://www.redtcue.es/en/tcue/what-is-tcue), protože její vztahy s podniky se staly strategickými a jsou využívány ve prospěch zaměstnatelnosti studentů. V této souvislosti je třeba připomenout, že byla akreditována v rámci Strategie lidských zdrojů pro výzkumné pracovníky (HRS4R).

UBU má pracovní tým složený ze šesti osob: čtyř docentů, jednoho odborného asistenta a jednoho předdoktoranda, kteří budou mít na starosti všechny úkoly související s očekávanými výsledky projektu. Tito pracovníci spolu již dříve pracovali v oblasti aplikovaného výzkumu a spolupracovali také na jiných evropských projektech Erasmus+. Kromě toho stojí za zmínku, že se během své profesní kariéry podíleli na různých programech sexuální výchovy a prevence genderového násilí.

Tento tým je podporován osobou z OTRI, Úřadu pro přenos výsledků výzkumu, která má na starosti řízení části administrativních postupů souvisejících s evropskými projekty. Díky práci členů týmu se podařilo zjistit, že část problémů souvisejících s genderovou rovností u starších dětí a dospívajících má svůj původ v předčasném přístupu k obsahu pro dospělé prostřednictvím multimediálních zařízení (např. chytrých telefonů).

GEYC asociace

GEYC – Skupina evropské mládeže pro změnu byla založena v roce 2010 jako jedna z prvních digitálních komunit v Rumunsku. V současné době má GEYC více než 7000 členů: mladých lidí, pracovníků s mládeží a učitelů. Jsou aktivní v následujících oblastech: demokracie a lidská práva, digitální technologie, podnikání a udržitelnost. Cílem GEYC je mimo jiné podporovat občanskou participaci mladých lidí a také prosazovat udržitelný rozvoj mezi mladými lidmi. Od svého založení až do současnosti spolupracovali s více než 200 organizacemi v Evropě a jejich projekty zasáhly přes 10 000 mladých Rumunů.

CÍLE:

  • Podpora a rozvoj iniciativ, které povzbuzují mladé lidi k větší aktivitě v oblasti občanské participace a k obraně lidských práv obecně prostřednictvím vzdělávání v oblasti lidských práv, mezikulturního učení a paměti;
  • Podpora sociálních sítí a nových mediálních technologií, osobního a profesního rozvoje mladých lidí a pracovníků s mládeží prostřednictvím digitální gramotnosti a přístupu k online zdrojům a nástrojům;
  • podpora sociálního, ekologického a digitálního podnikání prostřednictvím poskytování nástrojů mladým lidem a pracovníkům s mládeží, které jim umožní zvýšit jejich zaměstnatelnost a konkurenceschopnost na trhu práce;
  • propagace Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) mezi mladými lidmi a rozvoj iniciativ zaměřených na sociální začleňování, rovnost žen a mužů a ochranu životního prostředí.

Lastekaitse Liit

Estonský svaz pro blaho dětí (EUCW) je nezisková zastřešující organizace, která přispívá k zajištění práv dětí a utváření společnosti přátelské k dětem.

Unie byla založena v roce 1988 a aktivně se účastní různých národních a mezinárodních sítí. Členské organizace působí po celém Estonsku. Estonská unie pro blaho dítěte se ve své činnosti řídí čtyřmi základními zásadami Úmluvy OSN o právech dítěte: nediskriminace; dodržování nejlepšího zájmu dítěte; právo na život, přežití a rozvoj a právo dítěte být vyslyšeno.

Co děláme:

  • Zasazujeme se o práva a blaho dětí;
  • Ovlivňujeme společnost, včetně účasti na tvorbě politiky a zákonů;
  • Realizujeme národní i mezinárodní projekty a programy;
  • Zkoumáme a analyzujeme situaci a názory dětí;
  • Pořádáme školení, semináře a konference;
  • Vydáváme informační materiály a publikace.

EUCW podporuje účast dětí prostřednictvím Rady mládeže (vyslanců dětských práv), která vzniká v roce 2004. Rada mládeže se podílí na aktivitách, projektech a programech organizace na národní i mezinárodní úrovni (člen Dětské rady Eurochild).

Estonský svaz pro blaho dětí má v průběhu let dlouhodobé odborné znalosti v oblasti práv dětí, mezi něž patří i právo na komplexní, přesnou, vědecky podloženou a kulturně citlivou sexuální výchovu založenou na existujících mezinárodních standardech. Právo na komplexní sexuální výchovu vyplývá z řady chráněných práv, jako je právo na život bez násilí a diskriminace. Organizace se zasazuje a pracuje na rozvoji společnosti přátelské k dětem prostřednictvím různých aktivit, jako je zřízení horké linky, zvyšování povědomí o prevenci zneužívání a tělesných trestů. EUCW slouží jako dobrý kontaktní bod pro aktivity zdola při šíření myšlenek nejlepšího zájmu dítěte. EUCW koordinuje projekt Estonského centra bezpečnějšího internetu (SIC) “Chytře na webu„. Posláním projektu je chytřejší používání internetu dětmi a jejich rodiči a přispění k vymýcení materiálů o sexuálním zneužívání dětí z internetu.

EUCW vede preventivní program proti šikaně s názvem Kiusamisest vabaks!!” (Bez šikany) od roku 2010 ve školkách, od roku 2013 ve školách a od roku 2018 v mateřských školách. V současné době je do něj zapojeno přibližně 80 % estonských školek a 25 % estonských škol. Pedagogický program nabízí školení a materiály pro odborníky pracující s dětmi a poskytuje rady a informace rodičům o jejich důležité roli v prevenci šikany.

Catness Game Studios

Catness Game Studios je společnost zabývající se vývojem her v plném cyklu, která od roku 2014 pracuje na nejlepších hrách pro Unreal Engine. Vytvořil ji zkušený multidisciplinární tým programátorů, umělců a designérů, kteří sdílejí společnou vášeň: videohry.

Odborné znalosti Catness spočívají v tvorbě, portování a publikování s Unreal Enginem s cílem hledat kvalitu a inovaci v každém díle. Od vzniku nápadu až po jeho uvedení na trh, včetně technického a uměleckého vývoje, je společnost Catness schopna být přítomna po celou dobu životního cyklu videohry.

Kveloce I+D+i (Senior Europa S.L.)

Kveloce I+D+i (Valencie – Španělsko) je malý a střední podnik specializující se na vývoj, realizaci a využití projektů výzkumu a vývoje a jejich financování, který má za sebou více než 15 let činnosti. Kveloce se zaměřuje především na oblast zdravotních a sociálních inovací, zejména na hodnocení socioekonomického dopadu inovačních iniciativ realizovaných v reakci na hlavní globální výzvy v oblasti zdraví, vzdělávání, inkluze, blahobytu a lidského chování. Díky svým výsledkům a zkušenostem povede společnost Kveloce hodnocení kvality a etiky projektu a vyhodnotí jeho dopad v průběhu celého životního cyklu.

Queer Geography, z.s.

QG se zaměřuje na prosazování holistického, syndemického a tedy biopsychosociálního porozumění souvisejících společenských a zdravotních problémů, otázek či výzev; v jehož smyslu přispívá k efektivnějšímu přijetí sexuální a genderové diverzity v rámci širší rozmanitosti společnosti, odbourávání stigmatizace, diskriminace, a k odstraňování jiných normativních, institucionálních, legálních či jiných bariér snižujících kvalitu života některých lidí.

QG podněcuje mezioborovou spolupráci, zefektivňuje transfer vědění mezi jednotlivými vědními disciplínami a podporuje nové interdisciplinární obory jako např. geografie sexualit, LGBTQ psychologii či sociální epidemiologii.

Hlavními tematickými okruhy, kterými si QG zabývá jsou:

GEOGRAFIE SEXUALIT: Kde se LGBTQ+ lidé cítí nejsvobodněji? Z jakého důvodu a účelu dochází k pořádání tzv. gay pridů? Proč existují „gay bary“ či celé „gay čtvrti“? Jaký je rozdíl mezi životem LGBTQ+ osob ve městech a na venkově? Podobné a další otázky řešíme ve geografiích sexualit.

SEXUÁLNÍ OBČANSTVÍ: V některých zemích jim jsou přiznána práva, ale v jiných nikoliv? Jaké problémy související s neuznání lidských práv žen, LGBTQ+ lidí či s nedostatečným uznáním jejich práva na kontrolu nad vlastním tělem, či možnosti vytvářet vztahy, rodiny? Tyto a mnohé další otázky spadají do oblasti tzv. sexuálního občanství.

LGBTQ+ PSYCHOLOGIE: Proč musejí procházet coming-outem jen ne-heterosexuální osoby? Proč od každého vyrůstajícího člověka automaticky očekáváme, že bude v dospělosti heterosexuální? Jaké specifické problémy řeší LGBTQ+ osoby v průběhu svého života v heteronormativní společnosti? Tyto a mnohé další otázky řeší LGBTQ psychologie.

SYNDEMIE HIV & STIGMA: Proč tvoří gayové, bisexuálové a další muži více než 70 % ze všech nově infikovaných virem HIV? Jak ovlivňuje stigma související s ne-heterosexualitou či HIV-pozitivitou jejich přístup ke zdravotní péči? Jsou gayové jednoduše promiskuitní, nebo obtížněji hledají stálého partnera? Tyto a další otázky nahlížíme skrze syndemický přístup.

QUEER A FEMINISTICKÁ TEORIE: Co je základem společenských norem? Co je to heteronormativita? Jak se vzájemně ovlivňují queer a feministická teorie? Co je to intersekcionalita? Jak se liší gender od pohlaví? Bude umělá inteligence chápat co je to žena nebo muž? Co je to vlastně sexualita? Filozofie je základem vědeckého poznání.

GaminGEE

Popis výsledků projektu